حقوق بشر و اخلاق مدنی

تاریخ جلسات: 8 سپتامبر 2012  تا  15 دسامبر 2012

تعداد نشست ها: 13


جنبش خشونت پرهیز یک جنبش تعلیم و تربیتی و آموزشی است
— رامین جهانبگلو

 

فصل کامل صوتی