نشست 9: تنوع فرهنگی و حقوق اقلیت های نژادی، مذهبی و زبانی در ایران

تاریخ: 24 نوامبر 2012

همراه با مهرداد حریری و مهرداد لقمانی

  From Diversity to Creativity :مطالعه قبل از جلسه 

سخنرانی

پرسش و پاسخ


نشست 10:  توسعه ی اقتصادی و سیاسی در ایران

تاریخ: 1 دسامبر 2012

همراه با مهرداد حریری و مهرداد لقمانی

 The Harmonic Theory مطالعه قبل از جلسه:  منشور 91 و توسعه اقتصادی و استراتژی های توسعه و

سخنرانی

پرسش و پاسخ


سخنرانی

پرسش و پاسخ 


نشست 12: قانون، عدالت و دستگاه قضایی در ایران

تاریخ: 15 دسامبر 2012

همراه با حسین رئیسی

مطالعه ی قبل از نشست: منشور91 ، عدالت اجتمایی و عدالت فضایی و قوه یا مقام قضایی؟

سخنرانی

پرسش و پاسخ