نشست 5: ارتباط بین حوزه عمومی و خصوصی و  بحث برابری زن و مرد در جامعه

تاریخ: 27 اکتبر 2012

همراه با لیلی پورزند

مطالعه قبل از جلسه: منشور 91جنسیت، مساله ای خصوصی یا عمومی؟

سخنرانی

پرسش و پاسخ


نشست 6: کثرت گرایی عقیدتی و حزبی و حق ایجاد هر گونه تشکل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی

تاریخ: 3 نوامبر 2012

مطالعه قبل از جلسه: آیزایا برلین: درباره ی کثرت گرایی 

سخنرانی

پرسش و پاسخ


نشست 7: آزادی و حق انتخاب زندگی جنسی

تاریخ جلسه: 10 نوامبر 2012

همراه با آرشام پارسی 

 مطالعه قبل از جلسه: دگرباشان و برابری از یاد رفته

سخنرانی

پرسش و پاسخ 


نشست 8: حفظ محیط زیست در ایران

تاریخ: 17 نوامبر 2012

  Earth Democracy and The Rights of Mother Earth :مطالعه ی قبل از نشست

سخنرانی

پرسش و پاسخ