نشست 1: منشور 91، منشور 77 چکسلواکی و منشور آزاد افریقای جنوبی 

تاریخ جلسه: 29 سپتامبر 2012

سخنرانی

پرسش و پاسخ


نشست 2: مبانی اخلاقی و فلسفی منشور

تاریخ: 6 اکتبر 2012

مطالعه قبل از جلسه: گاندی، منشور 91 

سخنرانی

پرسش و پاسخ


نشست 3: آزادی دینی و آزادی از دین

تاریخ جلسه: 13 اکتبر 2012

 Serving Two Masters: Religion and The Secular State مطالعه قبل از جلسه:  منشور 91 و 

سخنرانی

پرسش و پاسخ 


نشست 4: حکومت و خشونت پرهیزی

تاریخ: 20 اکتبر 2012

همراه با رامین جهانبگلو و مهرداد لقمانی

سخنرانی

پرسش و پاسخ