عقل گرایی در فلسفه غرب

تاریخ جلسات: 22 جولای 2017 تا 11 نوامبر2017

تعداد نشست ها: 14

اغلب از رنه دکارت (1596 – 1650)  به عنوان پدر فلسفه مدرن نام برده میشود. این بدان معنا نیست که دکارت اولین فیلسوف دوران مدرن بوده ، بلکه وی بانی شکل گیری غالب و محتوای  فلسفه مدرن تا قرن بیستم است. تمایزمابین جوهر ممتد و جوهر اندیشنده ، اثبات وجود سوژه ( می اندیشم پس هستم)، نظریه غیر مَدرسی او در مورد خدا، تعبیر او از جهان مادی به عنوان ماده در حال تغیر، همگی، طوفانی از مباحث را در دوران مدرن به راه انداخت که امواج آن تا به امروز نیزمحسوس است

بسیاری از متفکران مدرن در شرق و غرب معتقدند که اسپینوزا یکی از جذابترین و پیچیده ترین فیلسوفان عصر مدرن اروپا است. ما در این فصل پس از خوانش آثار دکارت به دو اثر اسپینوزا، اخلاق و رساله الهیاتی-سیاسی خواهیم پرداخت


می‌اندیشم پس هستم
— رنه دکارت

 

فصل کامل صوتی  

 

....فایل صوتی فصل  فلسفه ی عقل گرایی در فلسفه ی غرب  در حال تهیه است