نشست 6: دکارت، تاملات در فلسفه اولی - ثنویت جسم و روح 

تاریخ جلسه:  2 سپتامبر 2017

همراه با آرش عفتی

مطالعه قبل از نشست: تاملات 5 و 6 از تاملات فلسفه ی اولی

 
 

پرسش و پاسخ اول

پرسش و پاسخ دوم


نشست 7:  اسپینوزا، کتاب اخلاق - مبحث خداوند

تاریخ جلسه: 9 سپتامبر 2017

Ethics - Spinoza مطالعه قبل از نشست: بخش اول در مورد خداوند از 

 
 

پرسش و پاسخ اول

پرسش و پاسخ دوم


نشست 8: اسپینوزا، کتاب اخلاق : طبیعت و منشاء نفس  

تاریخ جلسه:  23 سپتامبر 2017

Ethics - Spinoza :مطالعه قبل از نشست

 
 

پرسش و پاسخ اول

پرسش و پاسخ دوم


نشست 9: اسپینوزا، کتاب اخلاق : آزادی انسان  

تاریخ جلسه:  30 سپتامبر 2017

Ethics - Spinoza :مطالعه قبل از نشست

 
 

پرسش و پاسخ اول

پرسش و پاسخ دوم

 

نشست 10:  اسپینوزا، رساله الهی سیاسی : پیشگفتار    

تاریخ جلسه:  14 اکتبر 2017

 Spinoza's Theological-Political Treatise مطالعه قبل از نشست: پیشگفتار رساله ی الهی-سیاسی اثر اسپینوزا و 

 
 

پرسش و پاسخ اول

پرسش و پاسخ دوم