نشست 1: مقدمه ای بر عقل گرایی

تاریخ جلسه:  22 جولای 2017

همراه با آرش عفتی

مطالعه قبل از نشست: صفحات 1 تا 2 از تاملات فلسفه ی اولی


نشست 2: دکارت، گفتار در روش عقل

تاریخ جلسه:  29 جولای  2017

مطالعه قبل از نشست: صفحات 36 تا 49 از تاملات فلسفه ی اولی


نشست 3:  دکارت، گفتار در روش عقل 

تاریخ جلسه:  12 آگوست 2017

مطالعه قبل از نشست: تاملات فلسفه ی اولی

 
 

پرسش و پاسخ اول

پرسش و پاسخ دوم


نشست 4: دکارت، تاملات در فلسفه اولی  

تاریخ جلسه:   19 آگوست 2017

مطالعه قبل از نشست: تاملات فلسفه ی اولی

 
 

پرسش و پاسخ اول

پرسش و پاسخ دوم

 

نشست 5: دکارت، تاملات در فلسفه اولی - آزادی  

تاریخ جلسه:  26 آگوست 2017

مطالعه قبل از نشست: تاملات 5 و 6 از تاملات فلسفه ی اولی

 
 

پرسش و پاسخ اول

پرسش و پاسخ دوم