نشست 11:  اسپینوزا، رساله الهی سیاسی : قرارداد اجتماعی 

تاریخ جلسه:  21 اکتبر 2017

 Spinoza's Theological-Political Treatise مطالعه قبل از نشست: پیشگفتار رساله ی الهی-سیاسی اثر اسپینوزا و 

 
 

پرسش و پاسخ اول

پرسش و پاسخ دوم


نشست 12:  اسپینوزا، رساله الاهی سیاسی:  قانون، حاکمیت و آزادی

تاریخ جلسه: 28 اکتبر 2017

 Spinoza's Theological-Political Treatise مطالعه قبل از نشست: پیشگفتار رساله ی الهی-سیاسی اثر اسپینوزا و 

 
 

پرسش و پاسخ اول

پرسش و پاسخ دوم


نشست 13: اسپینوزا، رساله الهی سیاسی : قانون طبیعی و حق طبیعی  

تاریخ جلسه:  4 نوامبر 2017

 Spinoza's Theological-Political Treatise مطالعه قبل از نشست: پیشگفتار رساله ی الهی-سیاسی اثر اسپینوزا و 

 
 

پرسش و پاسخ اول

پرسش و پاسخ دوم


نشست 14: اسپینوزا، رساله الهی سیاسی : آزادی بیان و دولت  

تاریخ جلسه:  11 نوامبر 2017

 Spinoza's Theological-Political Treatise مطالعه قبل از نشست: پیشگفتار رساله ی الهی-سیاسی اثر اسپینوزا و 

 
 

پرسش و پاسخ اول

پرسش و پاسخ دوم