نشست 1:  خوانش کتاب افول تمدن 

تاریخ جلسه:  24 جون 2017

 لینک کتاب افول تمدن از رامین جهانبگلو در آمازون 

 


نشست 2:   خوانش کتاب افول تمدن

تاریخ:  1 جولای 2017

 لینک کتاب افول تمدن از رامین جهانبگلو در آمازون 


نشست 3:  خوانش کتاب افول تمدن

تاریخ:  8 جولای 2017

 لینک کتاب افول تمدن از رامین جهانبگلو در آمازون 


نشست 4:  افول تمدن

تاریخ:  15 جولای 2017

همراه با هومن رضوی

Choosing Confucianism, Chapter 8 :مطالعه قبل از نشست

توضیحاتی از هومن رضوی

در مدت دو سال اقامتم در چین، سعی کردم فرهنگ و روند مدرن شدن این کشور را مشاهده کنم و یاد بگیرم. در این جلسه ابتدا به صورت خلاصه پیش زمینه ای در مورد تئوری های سیاسی دوران باستان چین از فیلسوف های کلاسیک چینی از جمله کنفسیوس ارائه می دهم. سپس با ارائه ایده های مائو، دانیل بل، دانشمند علوم سیاسی کانادایی و در نهایت با رجوع به متن منشور 08 که مدافع اصلاحات سیاسی چین می باشد، به بحث در مورد صحنه سیاسی معاصر چین می پردازم. در این جلسه ابتدا به صورت خلاصه پیش زمینه ای در مورد تئوری های سیاسی دوران باستان چین از فیلسوف های کلاسیک چینی از جمله کنفسیوس ارائه می دهم. سپس با ارائه ایده های مائو، دانیل بل، دانشمند علوم سیاسی کانادایی و در نهایت با رجوع به متن منشور 08 که مدافع اصلاحات سیاسی چین می باشد، به بحث در مورد صحنه سیاسی معاصر چین می پردازم. نکته اصلی بحث من در مورد این موضوع است که رشد سریع اقتصاد چین به سمت مدرن شدن، به همان نسبت که سبب رشد اقتصادی بسیاری از شهروندان چینی شده است، کشور را به سمت مسیر سیاسی جدیدی سوق داده است که همزمان مستعد نیل به سوی دموکراسی یا استبداد بیشتر است. هدف من در این جلسه بحث در مورد پتانسیل حرکت چین به سمت این دو مسیر متناقض از دیدگاه یک ایرانی-کانادایی ساکن این کشور است. می توان به سوال های زیر در این مورد اندیشید: چرا بسیاری از متفکران، کمونیست خواندن سیستم حکومتی کنونی‌ چین را نه تنها زیر سوال می برند بلکه به مضحکه میکشند؟ چگونه طرفداران دموکراسی‌ و تغییر در چین، به پاسخ منتقدها در مورد عدم سازگاری سیستم سیاسی چین با مبنای نظام‌های دمکراتیک جواب می دهند؟ شبیه به مثال ایران، آیا رشد و نیرومند شدن طبقه کارگر و متوسط، درعمل چین را در مسیر تغییر به خصوص تغییر دمکراتیک نمی اندازد؟

سخنرانی 

Daniel A. Bell: Is Chinese Democracy Inevitable? (Watch Before Lecture)