نشست 1:  بحث کلی در مورد کتاب 

تاریخ جلسه:  16 دسامبر 2017

لینک کتاب بخشش و انتقام از رامین جهانبگلو در سایت آمازون

 

پرسش و پاسخ اول

پرسش و پاسخ دوم

پرسش و پاسخ سوم


نشست 2:  آیا هنر ایجاد کننده بخشش است؟ 

تاریخ جلسه:  23 دسامبر 2017

 

 
 

پرسش و پاسخ اول

پرسش و پاسخ دوم

پرسش و پاسخ سوم