نشست 1:  خوانش نامه هایی به یک فیلسوف جوان 

تاریخ جلسه:  2 دسامبر 2017

 لینک کتاب نامه هایی به یک فیلسوف جوان از رامین جهانبگلو در آمازون 

 
 
 

پرسش و پاسخ اول

پرسش و پاسخ دوم

پرسش و پاسخ سوم


نشست 2:   خوانش نامه هایی به یک فیلسوف جوان

تاریخ:  9 دسامبر 2017 

 
 

پرسش و پاسخ اول

پرسش و پاسخ دوم

پرسش و پاسخ سوم