نشست 1:  بحث کلی در مورد کتاب 

تاریخ جلسه:  19 می 2018

 
 
 

پرسش و پاسخ اول

پرسش و پاسخ دوم

پرسش و پاسخ سوم