فلسفه و سیاست

 

تاریخ جلسات: 7 سپتامبر 2013   تا   1 فوریه 2014

تعداد نشست ها: 17


بحث اصلی فلسفه ی سیاسی به قول لیوستراس و دیگر نظریه پردازان، شناخت جامعه ی نیک برای انسان هاست. ما چگونه می توانیم بهترین
رژیم و بهترین جامعه را انتخاب کنیم و برای این که به طرف بهترین و نیک ترین جامعه برویم، چه کوششی باید بکنیم؟
— رامین جهانبگلو

 

فصل کامل صوتی