نشست 11:  مواجه مارتین لوتر با کلیسای کاتولیک و نقش او بر سیاست مدرن 

تاریخ جلسه: 16 نوامبر 2013

همراه با هومن رضوی

The political Luther: مطالعه پیش از نشست

 

چرا اصلاحات و اندیشه‌های لوتر نسبت به سایر جنبش‌های بدعت گذار در تاریخ مسیحیت موفق تر بود؟
 تا چه حد چالش‌های عقیدتی‌ لوتر بر اندیشه مسیحی‌ در کاهش قدرت نهاد کلیسای کاتولیک تاثیر گذاشت و جنبش ترمیمی ضدّ اصلاحات توانست خسارت وارده را وارونه سازد؟
 تفاوت‌های جنبش اصلاحی اسلامی مخصوصا در اندیشه شیعه با مواجه مشابه در اندیشه لوتری با کلیسای کاتولیک در چیست؟

سخنرانی

پرسش و پاسخ


نشست 12:  ژان بودئن و حاکمیت

تاریخ: 23 نوامبر 2013

The Rise and Fall of Commonwealths :مطالعه قبل از نشست

آیا به نظر شما نظریه حاکمیت بودئن برای فهم اندیشه سیاسی مدرن لازم است؟  آیا نظریه بودئن در مورد سیاست و جامعه زمان خودش به نظر شما نظریه ای هومانیستی است؟

سخنرانی

پرسش و پاسخ


نشست 13: بردگی خودخواسته -اتیئن دو لا بویسی

تاریخ جلسه: 30 نوامبر 2013

مطلالعه پیش از نشست: صحفه ی 39 تا  47 از کتاب 

The Politics of Obedience: The Discourse of Voluntary Servitude

آیا به نظر شما بویسی منتقد استبداد است؟ نقش و مسئولیت مردم در ایجاد و بقای دیکتاتوریها چیست؟

سخنرانی

پرسش و پاسخ 


نشست 14:  ماکیاولی و تاسیس سیاست مدرن

تاریخ: 7 دسامبر 2013

مطالعه قبل از نشست: کتاب شهریار۵۰۰ ساله شد؛ ماکیاولی و تاسیس سیاست مدرن

به نظر شما گسست واقعی‌ ماکیاولی با سیاست ماقبل مدرن و خدا محور در کجاست؟  آیا به نظر شما ماکیاولی متفکری جمهوری خواه است؟

سخنرانی

پرسش و پاسخ