نشست 1: چرا به فلسفه سیاسی نیاز داریم؟ 

تاریخ جلسه: 7 سپتامبر 2013

مطالعه پیش از نشست: فصل اول از کتاب چرا به فلسفه ی سیاسی نیاز داریم؟

سخنرانی

پرسش و پاسخ


نشست 2: افلاطون و نقد دموکراسی

تاریخ: 14 سپتامبر 2013

مطالعه قبل از نشست: فصل هفتم از کتاب جمهوری افلاطون

 آیا افلاطون را مخالف دموکراسی میدانید؟ چرا؟  افکار سیاسی افلاطون چگونه به عصری که ما در آن زندگی میکنیم میتواند مربوط شود؟

سخنرانی

پرسش و پاسخ


نشست 3: ارسطو و انسان سیاسی

تاریخ جلسه: 23 سپتامبر 2013

مطلالعه پیش از نشست: کتاب سیاست ارسطو

چرا ارسطو ادعا میکند که انسان ذاتا یک موجود سیاسی است؟ چرا ارسطو دموکراسی را بهترین فرم یک رژیم سیاسی نمیداند؟ از نظر او، نقاط قوت و ضعف آن چیست؟

سخنرانی

پرسش و پاسخ 


نشست 4: کاوشی در اندیشه سیاسی کنفسیوس

تاریخ: 28 سپتامبر 2013

همراه با هومن رضوی

A Confucian perspective on human right for contemporary China, Is Culture Destiny? :مطالعه قبل از نشست

تا چه حد ایده‌های کنفسیوسی نگرش‌های استبدادی حکومت داری را تقویت و توجیه می‌کند؟ (مثل نمونهٔ کنونی‌ دولت کمونیستی چین) نگاه کنفسیوس در ارتباط با آموزش افراد جامعه بیشتر طنین و تشابهات ارسطویی دارد یا افلاطونی؟ 

سخنرانی

پرسش و پاسخ


نشست 5: رواقیون و سیاست

تاریخ: 5 اکتبر 2013

مطالعه قبل از نشست: سخنانی از ماركوس اورلیوس

 تأثیر مکتب رواقیون در مناسبات سیاسی دنیای کنونی چیست؟  آیا رواقیون دیدگاهی کاملا عرفانی به دنیا داشتند؟

سخنرانی

پرسش و پاسخ