نشست 15:  آیا خشونت تقدیر انسان است؟ 

تاریخ جلسه: 18 ژانویه 2013

ویدیو برای دیدن قبل از نشست: خشونت چیست؟  و ویدیوی عدم خشونت و ریشه های فکری آن

آیا نظریه مبارزه بدون خشونت را‌ یک استراتژی سیاسی و الزاماً تنها تاکتیک قابل قبول برای مبارزه آزادی‌خواهانه در هر شرایطی می دانید؟ کدامين تعريف از خشونت را دقيق تر و قابل پذيرش می دانيد؟ و به نظر شما آيا اين شر زاده شده با بشر زاده ی ماهيت و سرشت آدمی ست يا صرفاً امری اکتسابی، يا آميزه ای از هر دو؟ 
 خشونت را برخی و در مقاطعی از تاريخ و زندگی آدميان محرک تحول فردی و اجتماعی پنداشته اند, و بسياری نيز پديده ای که انسان را به حضيض حيوانيت و دور ماندن آدمی از ويژگی های انسانی کشانده است, می دانند. آيا چنين دو گانگی ای واقعی و قابل پذيرش است؟ چگونه می توان تنها وجهی که هنوز نماد پاره ی حيوانی ی انسان (البته به تعبير بخش بزرگی از روانکاوان و روانشناسان) معرفی شده است را از ذهن و روان، و زندگی اجتماعی انسان زدود؟

سخنرانی

پرسش و پاسخ


نشست 16:  دین و خشونت

تاریخ: 25 ژانویه 2013


 آیا به نظر شما همهٔ ادیان ایجاد کننده خشونت هستند؟ چگونه می‌توان دیندار بود و با خشونت مخالف بود؟  نقش دینداران در رام کردن خشونت در جامعه ایران چیست؟
 

خشونت پرهیزی در تاریخ

 

سخنرانی

پرسش و پاسخ


نشست 17: آیا عدم خشونت عقل سلیم است؟

تاریخ جلسه: 1 فوریه 2013

مطالعه پیش از نشست: گفت‌وگوي‌ رامين‌ جهانبگلو با دالايي‌ لاما

 به نظر شما چه فرهنگ شهروندی ای برای پیشبرد عدم خشونت در ایران لازم است؟ نقش شفقت و بخشش در این فرهنگ شهروندی چیست؟  آیا رسیدن به چنین فرهنگی‌ محتاج گسست معرفتی است؟

نشست 11 تا 14 >