نشست 6:  کاوشی در اندیشه سیاسی بودایی 

تاریخ جلسه: 12 اکتبر 2013

همراه با هومن رضوی

:مطالعه پیش از نشست

Comparative Reflections on Buddhist Political Thought, Pages 121 - 143 of Buddhism, Power and Political Power

منابع بیشتر: بودا و ویدیو

رابطه بین فرد و سیاست چگونه در ساختار بودایی و آیین هندو تعریف میشود و تا چه حد این با نگاه ارسطویی متفاوت است؟  تا چه حد اندیشه سیاسی منبعث از آیین بودا به تکثر گرایی سیاسی منتج می شود؟چگونه می‌توان همزیستی‌ اندیشه‌های سیاسی کنفوسیسی و بودایی را در قالب یک ساختار سیاسی توضیح داد؟ مثلا در تاریخ چین و کره

سخنرانی

پرسش و پاسخ


نشست 7:  اسلام شناسی در ایران - جدال بر سر سرمایه‌ای نمادین

تاریخ: 19 اکتبر 2013

همراه با مهدی خلجی

Genesis and structure of the religious field :مطالعه قبل از نشست

 برنامه‌ی مدرنیزاسیون محمدرضا شاه چه تأثیری بر مطالعات اسلامی در ایران گذاشت؟ آیا روشن‌فکری دینی در ایران در نهایت در مطالعات دانشگاهی درباره‌ی اسلام حل خواهد شد؟

از سده‌ی نوزدهم، قلمرو مطالعات اسلامی به تدریج از انحصار روحانیان - فقیهان و متکلمان - به درآمد. بسیاری از کسانی که در پی اصلاحات سیاسی و تبدیل سلطنت مطلقه به مشروطه بودند ناگزیر تفسیری تازه از دیانت به دست می‌دادند که با آموزه‌های جدید سیاسی سازگار باشد. برای نخستین بار کسانی در کار تأویل اسلام شدند که بیرون از جرگه‌ی روحانیت بودند. از آن هنگام تا کنون، در پهنه‌ی اسلام‌شناسی در ایران سه طیف از هم بازشناختنی است
۱- تأویل کلامی-فقهی از اسلام که محصول نظام روحانیت است
۲- تأویل معطوف به مسائل یا اهداف اجتماعی و سیاسی که حاصل کار روشن‌فکران دینی است
۳- فهم تاریخی-علمی قرآن که زیر تأثیر مطالعات اسلام شناختی غربی است

میان این سه طیف نبردی پیدا و پنهان در جریان است: جدال بر سر سرمایه‌ی نمادین «فهم اسلام» که می‌تواند سرانجام در تنش‌ها و رقابت‌های اجتماعی و سیاسی تبلور یابد. اگر کسی به دریافت سرگذشت اسلام و تجدد در ایران علاقمند است ناگزیر از شناخت «قلمرو دینی» و رقابت‌ها بر سر این «سرمایه‌ی نمادین» است

سخنرانی

پرسش و پاسخ


نشست 8: آرتاشاسترا، اندیشه سیاسی در هند باستان

تاریخ جلسه: 26 اکتبر 2013

مطلالعه پیش از نشست: صحفه ی 362 تا  369 از کتاب 

Kautilya's Arthashastra - Book VI: The Source of Sovereign States

به نظر شما آیا می‌توان رساله آرتاشاسترا را در جامعه دیگری بجز هند پیاده کرد؟ به نظر شما نقش دین هندو در شکل گیری اندیشه سیاسی هند باستان چیست؟

سخنرانی

پرسش و پاسخ 


نشست 9: اندیشه سیاسی توماس اکویناس قدیس

تاریخ: 2 نوامبر 2013

مطالعه قبل از نشست: صفحات 76 تا 95 از کتاب توماس اکویناس قدیس

به نظر شما رابطهٔ بین ایمان و عقل در سیاست اکویناس چیست؟ نظریه حقوقی توماس اکویناس قدیس برای دنیای امروز چه معنایی دارد؟

سخنرانی

پرسش و پاسخ


نشست 10: دین و صلح نزد اراسموس

تاریخ: 9 نوامبر 2013

مطالعه قبل از نشست: صفحات 44 تا 54 از کتاب 

Erasmus: The compliant of peace

آیا اراسموس برای ایران امروز جالب و خواندنی است؟ آیا می‌توان همزمان هم متفکری دینی بود و هم به صلح فکر کرد؟
 

سخنرانی

پرسش و پاسخ