پدیدارشناسی روح هگل

 

تاریخ جلسات: 12 ژانویه 2013  تا  24 اوت 2013

تعداد نشست ها: 26


پدیدارشناسی هگل سفر یک آگاهی فردی در تاریخ بشریت است
— رامین جهانبگلو

 

فصل کامل صوتی