نشست 13: پدیدارشناسی روح هگل 

تاریخ جلسه: 13 آوریل 2013

  مطالعه قبل از جلسه: پاراگراف 42 تا 44 کتاب پدیدارشناسی روح هگل

سخنرانی

پرسش و پاسخ


نشست 14: کاوشی در نقد روش آرمان گرایانه بر دیدگاه‌های مارکس و هگل از دولت و جامعه مدنی

تاریخ: 27 آوریل 2013

همراه با هومن رضوی

 Hegel's Universal in Marx, Durkheim and Weber and Marx's Idealist Critique of Hegel's Theory of Society and Politics :مطالعه قبل از جلسه

تا چه حد، نقد مارکس از جامعه مدنی هگل به جا و تحلیلی است؟ از دیدگاه شما، جامعه مدنی و دولت ایده‌آل چه خصوصیاتی دارند؟  چگونه جامعه مدنی و دولت میتواند از خود محوری شخصی‌ و منفعت گرای گروهی مصون بماند؟  نقش قانون در حفظ و ایجاد جامعه مدنی و دولتی پایدار مخصوصا در جوامع مثل ایران چیست؟  در تبیین یک نظر یه فلسفی‌، مفاهیم انتزاعی چگونه باید و توسط چه سنجه‌های شکل عملی‌ به خود بگیرند؟

 

سخنرانی

پرسش و پاسخ


نشست 15: پدیدارشناسی روح هگل

 What is Dialectic by Karl R Poper :مطالعه قبل از جلسه

موضوع مورد بحث: با در نظر گرفتن مطالعه مقدمه تاکنون و بحث‌های مطرحه، به نظر شما متدولوژی نگاه و برخورد هگلی به مفاهیم فلسفی‌ چگونه بر نحوه اندیشیدن شما کمک کرده و تاثیری گذشته است

متاسفانه ویدیو در دسترس نمی باشد


نشست 16: پدیدارشناسی روح هگل

تاریخ: 4 می 2013

  مطالعه قبل از جلسه: پاراگراف 44 تا 46 كتاب پديدارشناسى روح هگل، متن خلاصه صحبت‌هاي رامين جهانبگلو در این جلسه

سخنرانی

پرسش و پاسخ


نشست 17: پدیدارشناسی روح هگل

تاریخ: 18 می 2013

  مطالعه قبل از جلسه: پاراگراف 47 تا 49 كتاب پديدارشناسى روح هگل

سخنرانی

پرسش و پاسخ