نشست 23: پدیدارشناسی روح هگل 

تاریخ جلسه: 29 ژوئن 2013

  مطالعه قبل از جلسه: پاراگراف 62 تا 72 كتاب پديدارشناسى روح هگل

سخنرانی

پرسش و پاسخ


نشست 24: بررسی انقلاب فرانسه از دیدگاه هگل و مخالفان او

تاریخ: 13 ژوئيه 2013

همراه با هومن رضوی

 مطالعه قبل از جلسه:  پاراگراف 59 تا 61 كتاب پديدارشناسى روح هگل

آیا شما ناپلئون را یک ضّد انقلاب می‌دانید خیانت کار به ایده‌آل‌های انقلاب فرانسه یا رهبری لازم و کاریسماتیک پیشبرنده و لازم بعد از تلاطم‌های دوران بعد از وحشت؟  چه شباهت‌هايی میان انقلاب ایران و فرانسه می‌بینید و آیا به نظر شما هر دو به یک سرنوشت مختوم نیستند؟  آیا نگاه ضد هگلی مبنی بر عدم وجود حقیقت‌های تاریخی‌ قابل توجیه است و چگونه ظهور ناپلئون و خمینی در مسیر تاریخ ایران و فرانسه می تواند این ایده را تقویت کند؟  چگونه می‌توان ضرورت و توجیه اقدام انقلابی در مقابل فرآیند اصلاحی را در شرایط متفاوت با در نظر گرفتن ایده‌های هگلی سنجید؟

سخنرانی

پرسش و پاسخ


نشست 25: پدیدارشناسی روح هگل

تاریخ جلسه: 27 ژوئيه 2013

 مطالعه قبل از جلسه: پاراگراف 582 تا 585 از بخش آزادی مطلق و ترس فصل روح كتاب پديدارشناسى روح هگل

سخنرانی

پرسش و پاسخ


نشست 26: پدیدارشناسی روح هگل

تاریخ: 3 اوت 2013

  مطالعه قبل از جلسه: پاراگراف 586 تا 589 از بخش آزادی مطلق و ترس فصل روح كتاب پديدارشناسى روح هگل

 

سخنرانی

پرسش و پاسخ