نشست 27: پدیدارشناسی روح هگل 

تاریخ جلسه: 10 اوت 2013

مطالعه ی قبل از نشست:  پاراگراف 509 تا 592 از بخش آزادی مطلق و ترس فصل روح كتاب پديدارشناسى روح هگل 

سخنرانی

پرسش و پاسخ


نشست 28: پدیدارشناسی روح هگل

تاریخ: 24 اوت 2013

مطالعه ی قبل از نشست: پاراگراف 593 تا 595 از بخش آزادی مطلق و ترس فصل روح كتاب پديدارشناسى روح هگل

سخنرانی

پرسش و پاسخ