نشست 5: پدیدارشناسی روح هگل 

تاریخ جلسه: 16 فوریه 2013

مطالعه ی قبل از نشست: پاراگراف 13 تا 17 کتاب پدیدارشناسی روح هگل 

سخنرانی

پرسش و پاسخ


نشست 6: پدیدارشناسی روح هگل

تاریخ: 23 فوریه 2013

مطالعه ی قبل از نشست: پاراگراف 18 تا 21 کتاب پدیدارشناسی روح هگل

 

سخنرانی

پرسش و پاسخ


نشست 7: پدیدارشناسی روح هگل

تاریخ جلسه: 2 مارس 2013

  مطالعه قبل از جلسه: پاراگراف 22 تا 25 کتاب پدیدارشناسی روح هگل، متن خلاصه صحبت‌هاي رامين جهانبگلو در جلسه 7 

سخنرانی

پرسش و پاسخ


نشست 8: پدیدارشناسی روح هگل

تاریخ: 9 مارس 2013

  مطالعه قبل از جلسه: پاراگراف 26 تا 28 کتاب پدیدارشناسی روح هگل ،خلاصه صحبتهاي رامين جهانبگلو در جلسه 8

سخنرانی

پرسش و پاسخ