نشست 18: پدیدارشناسی روح هگل 

تاریخ جلسه: 25 می 2013

  مطالعه قبل از جلسه: پاراگراف 50 تا 52 كتاب پديدارشناسى روح هگل

سخنرانی

پرسش و پاسخ


نشست 19: پدیدارشناسی روح هگل

تاریخ: 1 ژوئن 2013

 مطالعه قبل از جلسه:  پاراگراف 53 تا 55 كتاب پديدارشناسى روح هگل

 

سخنرانی

پرسش و پاسخ


نشست 20: پدیدارشناسی روح هگل

تاریخ جلسه: 8 ژوئن 2013

 مطالعه قبل از جلسه: پاراگراف 56 تا 58 كتاب پديدارشناسى روح هگل

سخنرانی

پرسش و پاسخ


نشست 21: پدیدارشناسی روح هگل

تاریخ: 15 ژوئن 2013

  مطالعه قبل از جلسه:  پاراگراف 59 تا 61 كتاب پديدارشناسى روح هگل

این جلسه به صورت بحث آزاد برگزار شده و به همین جهت صدا و ویدیوی آن ضبط نشده است


نشست 22: پدیدارشناسی روح هگل

تاریخ: 22 ژوئن 2013

  مطالعه قبل از جلسه:  پاراگراف 59 تا 61 كتاب پديدارشناسى روح هگل

سخنرانی

پرسش و پاسخ