نشست 1: پدیدارشناسی روح هگل 

تاریخ جلسه: 12 ژانويه 2013

مطالعه ی قبل از نشست: پاراگراف 1 تا 5 کتاب پدیدارشناسی روح هگل و کتاب تاملات هگلی 

سخنرانی

پرسش و پاسخ


نشست 2: پدیدارشناسی روح هگل

تاریخ: 19 ژانويه 2013

مطالعه ی قبل از نشست: پاراگراف 1 تا 5 کتاب پدیدارشناسی روح هگل و کتاب تاملات هگلی

سخنرانی

پرسش و پاسخ


نشست 3: پدیدارشناسی روح هگل

تاریخ جلسه: 26 ژانويه 2013

 مطالعه قبل از جلسه: پاراگراف 6 تا 7 کتاب پدیدارشناسی روح هگل 

 

سخنرانی

 

نشست 4: پدیدارشناسی روح هگل

تاریخ: 2 فوریه 2013

 مطالعه قبل از جلسه: پاراگراف 9 تا 12 کتاب پدیدارشناسی روح هگل

سخنرانی

پرسش و پاسخ